Innehåll

 • Allmänt

 • Lidande som grund för omvårdnad

  I kursen är begreppet lidande ett paraply över de akuta och långvariga tillstånd som ingår i kursen. Du ges som student möjlighet att genom
  läraktiviteter skaffa en handlingsberedskap i att identifiera lidande, dess orsaker samt åtgärder för att förebygga och lindra lidande. 

  • Loggor & Postermall (PC) Mapp
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Symtom och tecken på allvarlig ohälsa samt omvårdnadsplan vid komplexa ohälsotillstånd

  För en säker och effektiv vård behöver sjuksköterskan ha förmåga att bedöma, rangordna/ prioritera och tillgodose patientens komplexa omvårdnadsbehov. Om den inledande bedöm­ningen brister ökar de kliniska riskerna för patienten. I sjuksköterskans datainsamling ingår att kombinerat med anamnes bedöma patientens aktuella fysiologiska och psykiska status. Här startar den personcentrerade vården. Vad ser du, vad hör du och vad känner du? Jämsides med denna process inleds relevanta undersökningar som kan stödja såväl medicinsk diagnos som omvårdnadsdiagnoser, och lämplig vård och behandling påbörjas.

 • Hjärnrelaterat dödsbegrepp och organdonation

  I detta tema behandlas kriterier för att fastställa människans död, samt konsekvenser av dessa. Kunskapen om förutsättningar för organdonation och organtransplantation i Sverige fördjupas. Viljan avseende organdonation synliggörs och en översiktlig förståelse för de krav sjuksköterskan kan ställas inför i dessa sammanhang ges.

   

  • Läkemedelsberäkning

   Läkemedelsberäkning bygger på att studenten, förutom grundläggande kunskaper i matematik, känner sig förtrogen med att läsa och följa instruktionerna i FASS.

   Kunskaper från tidigare kurser ligger till grund för denna tentamen och repetition av tidigare läraktiviteter bör ske.

   • Kursvärdering

    Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät.
    Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter.
    Kursutvärderingen är tillgänglig fr.o.m 23 mars t.o.m 15 april.