Innehåll

 • Allmänt

  Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp med start hösten 2014
  KURSTID: 19 januari 2015

   

 • Huden och sinnesorganen

  Huden är kroppens största organ och har en mängd olika funktioner. Genom sinnesorganen samlar nervsytemet in information så att det det kan styra över kroppen på rätt sätt. Syftet med temat huden och sinnesorganen är att du ska inhämta kunskap om hur bland annat vår hörsel, vår balans samt vår syn fungerar men även våra andra sinnen tas upp.

 • Matspjälkningsorganen

  Till matspjälkningsorganen räknas mag-tarmkanalens olika delar (munhåla, matstrupe, magsäck, tunntarm och tjocktarm) men också bukspottskörteln, levern med gallblåsa och gallgångar, och våra olika spottkörtlar. De sistnämnda organen producerar vätskor som genom gångar töms i magtarmkanalen och som bland annat hjälper till med nedbrytningen av de ämnen vi fått i oss via födan. Syftet med temat matspjälkningsorganen är att du ska inhämta kunskaper om deras deskriptiv och topografisk anatomi samt om hur dessa organ fungerar (fysiologi).

 • Endokrina organ

  Det endokrina systemet är, tillsammans med nervsystemet, det system som svarar för kommunikation och styrning av kroppen. Det endokrina systemet skickar sina signaler med hjälp av hormoner som transporteras i blodet. Detta är därför en långsammare process än den styrning som sker via nervsystemet. Syftet med temat endokrna organ är att du ska inhämta kunskaper om dessa organs deskriptiv och topografisk anatomi samt om hur de fungerar (fysiologi).

 • Urinvägarna

  Njurarna har två viktiga funktioner nämligen att försöka att ständigt hålla vätskenivån i kroppen på ungefär samma nivå samt att avlägsna avfallsämnen från kroppen. Syftet med temat urinvägarna är att du ska inhämta kunskaper om urinvägarnas deskriptiv och topografisk anatomi samt om hur dessa fungerar (fysiologi).

 • Reproduktionen

  Att fortplanta eller reproducera sig är alla levande organismers främsta uppgift. Syftet med temat reproduktionen är att du ska inhämta kunskaper om könsorganens anatomi samt om hur de fungerar (fysiologi).

 • Farmakologi inklusive författningar

  Farmakologi betyder läran om läkemedel och innefattar all kunskap om hur de verkar på sjuk såväl som på frisk vävnad, vilken effekt de har på kroppen, hur de administreras samt hur de interagerar med andra substanser. Syftet med temat farmakologi inklusive lagar och författningar är att du ska inhämta kunskaper om läkemedels administrering, verkan i kroppen samt den lagstiftning som finns runt läkemedel.

 • Mikrobiologi

  Problem med infektioner har på senare år stått mer och mer i fokus vid diskussioner runt vård och patientsäkerhet. De vårdrelaterade infektionerna står både för ett stort lidande, och ibland även dödsfall, för patienterna samtidigt som de kostar samhället stora summer varje år. Genom att vårdpersonalen har kunskap om mikroorganismer och deras spridningsvägar kan dessa vårdrelaterade infektioner minimeras. Syftet med temat mikrobiologi är att du ska införskaffa kunskaper om mikroorganismerna, hur de sprids samt hur de påverkar människor.

 • Kursutvärdering

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter.