• För godkänd kurs krävs:

  1. Godkänd projektplan inför projektarbete (1,5 hp)

  2. Godkänt praktiskt prov OSCE (3,5 hp)

  3. Godkänt teoretiskt kunskapsprov (5,0 hp) - OBS - obligatorisk anmälan senast två veckor innan provet - se information under "Teoretiskt kunskapsprov".

  4. Godkänd kursportfölj (5,0 hp)

  Alla moment förutom föreläsningar, Klinfys seminarium I-III och gruppövningen i klinisk undersökningsmetodik är obligatoriska. Det är viktigt att du ser till att skriva under på närvarolistor vid de olika momenten.  Vid övningar via Zoom är det viktigt att du anger ditt fulla namn vid inloggning, då detta används som underlag för närvaro.

  Om du får förhinder och inte kan delta den tid som är angiven för din grupp måste  du själv ordna gruppbyte om det går. Eftersom gruppstorleken är viktig måste du byta grupptillfälle med någon annan. Om ingen kan byta måste du kontakta kursadministratören för eventuellt deltagande i annan grupp.

  Om du är frånvarande från ett obligatoriskt moment ansvarar du själv för att omedelbart anmäla frånvaron till kursadministratören. Om det finns flera gruppundervisningstillfällen kvar, försöker vi i första hand ordna plats till dig i en annan grupp. Observera att för laborationer finns inte någon skriftlig kompletteringsuppgift. Deltagande nästa termin krävs för godkänt.

  Du ansvarar själv för att DU registreras som närvarande på obligatoriska moment.

  Om du inte skrivit din namnteckning eller blivit ”avbockad” av läraren på närvarolistan kommer du att registreras som frånvarande på momentet.

AllmäntKurslitteratur och referenser