• Välkommen till Klinisk Förberedelse termin 5 HT21

   KURSENS SYFTE

  Kursen utgör en introduktion inför de kliniska terminerna och innefattar den kliniska mikrobiologin utifrån perspektivet av det dagliga kliniska patientarbetet och i ett större globalt hälsoperspektiv. Under kursen får du även träna en fördjupning i samtalsmetodik, kroppsundersökning och dokumentation.

  KURSINNEHÅLL OCH KOMPETENSMÅL

  Kursens allmänna innehåll och kompetensmål redovisas under Kursplan för Klinisk Förberedelse, termin 5, programmet för läkarutbildning, Lunds universitet (kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/LÄKD51).

  UNDERVISNINGSMOMENT OCH ARBETSFORMER

  Alla praktiska undervisningsmoment är obligatoriska. Om du får förhinder och inte kan delta den tid som är angiven för din grupp måste du själv ordna gruppbyte om det går. Observera att gruppstorleken inte ska påverkas. Om ingen kan byta måste du kontakta kursadministratören för ev. deltagande i annan grupp. Vid alla obligatoriska moment skall närvaro dokumenteras. Du som student ansvarar själv för att du blir registrerad på närvarolista. Om du inte finns registrerad på närvarolista kommer du att noteras som frånvarande från momentet. Om du missar ett obligatoriskt moment ansvarar du själv för att snarast kontakta kursledaren och kursadministratören för att möjliggöra komplettering.

  GBL

  Obligatoriska moment. Undervisningen påminner om så kallad team-based learning (TBL) enligt särskilda veckoteman. Uppgifter som täcker veckans mål delas ut i början av veckan på Moodle. Som stöd ges under veckan introducerande föreläsningar. Ni jobbar individuellt med uppgifterna och testas i slutet av veckan med obligatoriska duggor vilket är prov med korta MCQ frågor. Dessa frågor görs både individuellt och därefter gemensamt i gruppen. Avsikten med dessa duggor är att säkerställa att tillräcklig kunskap uppnåtts som täcker veckans inlärningsmål. Efter duggorna genomförs ett tillämpningsmoment som utförs i seminarium och utgörs av översiktsfall eller uppgifter av annan utmanande karaktär.

  FÖRELÄSNINGAR

  Föreläsningar används för att ge översikter och sammanfattningar men också för att komplettera och fördjupa väsentliga kursavsnitt.

  LABORATIONER/DEMONSTRATIONER

  Obligatoriska moment. Kursen innehåller ett antal laborationer/demonstrationer. Observera de särskilda säkerhets- och ordningsföreskrifter som gäller för arbete på ett mikrobiologiskt laboratorium.

  QUIZ (parasiter)

  För att få delta i parasitlaborationen, som är obligatorisk, ska alla studenter besvara en quiz senast den x kl. 24.00.  Detta för att uppmuntra till att studenterna läser på (eller går på föreläsning) om parasiter innan laborationen, så att man är förberedd och vet vad det är man kan hitta i mikroskopet. Quizen kan göras hur många gånger som helst tills det blir rätt svar.

  SEMINARIER

  Tvärvetenskapliga seminarier med deltagare från laboratoriespecialiteter, kliniska och ibland prekliniska discipliner. Avsikten är att ge en integrerad bild av morfologiska, biokemiska, genetiska och funktionella rubbningar vid komplexa sjukdomstillstånd och att introducera de viktigaste kliniska, diagnostiska och terapeutiska aspekterna. Det är viktigt att studenterna aktivt deltar i diskussionerna och utbytet av dessa temata blir givetvis större om du har haft möjligheter att förbereda dig genom litteraturstudier.

  PROFESSIONELL UTVECKLING - PU (OBLIGATORISKT MOMENT)

  Inom temat Professionell utveckling (PU), som är en integrerad del av kursen, kommer du att bygga vidare på dina kunskaper och färdigheter från föregående terminer. Du kommer att utvecklas i rollen som blivande läkare genom att öva på att samtala med patienter (konsultationsmetodik) samt att undersöka patienter (klinisk undersökningsmetodik), både vid gruppövningar och ute i den kliniska verkligheten (VIL på vårdcentral och på infektionskliniken SUS). På denna termin kommer du också börja öva på att identifiera patologiska fynd vid din undersökning. Du kommer också att få öva på att skriva journal, bedöma ett grundläggande psykiskt status och ta en smärtanamnes. Slutligen kommer du att lära dig mer om patientsäkerhet, och öva på säker kommunikation genom det så kallade SBAR-konceptet.

  Samtliga moment, undantaget föreläsningar och gruppövningen i Klinisk undersökningsmetodik, är obligatoriska. Får du förhinder för ett moment skall du snarast meddela detta till kursadministrationen (T5@med.lu.se).

  Mer information om de moment som tillhör PU hittar du under boxen ”Professionell Utveckling” på Moodle.


Portfolio/Examination