Innehåll

 • Specialistsjuksköterskeprogram inriktning barnsjukvård med start vårterminen 2021
  Kurstid 2021-03-08 - 2020-04-25

  Preliminärt schema, uppdaterat senast 2021-02-18. 

  • Kursinformation

   • Studieguide: Anvisningar för skriftliga aktiviteter Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
   • Aktivitetsöversikt - Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Aktivitetsöversikt - Halvfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Gruppindelning - Helfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Gruppindelning - Halvfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Riktlinjer vid digital examination Fil
    200.2Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kontakt och meddelande

  • Kursdokument

   • Material och åhörarkopior från föreläsare Mapp
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 2001: Vetenskaplig ämnesfördjupning 3,0 hp

   En grund i det avslutande examensarbetet är att få fördjupade kunskaper inom valda delar av huvudområdet liksom insikt i aktuell forskning inom pediatriks omvårdnad.

   • Studieguide: Litteraturgenomgång Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Litteraturgenomgång - Helfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • FORUM: Litteraturgenomgång - Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fördelning vid seminarium Ämnesfördjupning, Helfart den 14 och 15 april Fil
    425.8Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Evidensbaserad vård och omvårdnad: Obligatorisk läraktivitet

   Evidensbaserad vård innebär att använda metoder som gör bäst nytta för patienter och som också är kostnadseffektiva men också att använda metoder på ett korrekt sätt. Det åligger sjuksköterskor att tillämpa evidensbaserad omvårdnad vilken skall ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, Omvårdnadsteorier/modeller kan ligga till grund för omvårdnad att utvecklas/utgå från en evidensbaserad grund (Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska, 2008).

   • Studieguide: Evidensbaserad vård och omvårdnad Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 2002: Barns behov i barnsjukvård

   Barn kan i samband med sjukdom, behandling och sjukhusvistelse reagera känslomässigt. Deras reaktioner påverkas av t.ex. ålder, fantasi och förståelse. Barn som ges möjlighet till förberedelse inför undersökning och behandling samarbetar och hanterar upplevlesen bättre vilket skapar mindre oro och rädsla hos dem.

   • Studieguide: Aktivitet Barnkirurgisk-/ortopedisk fallsituation Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fall Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Mall Fil
    20.2Kb Word 2007-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Fördelning av fall Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Forum: Fallstudie halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Halvfart
  • 2003: Medicinsk, kirurgisk och akut vård 3,0 hp

   Pediatrik är läran om barnsjukdomar. För att kunna ge relevant och god medicinsk och kirurgisk vård och omvårdnad till barn med akuta och kroniska sjukdomar krävs specifik kunskap i pediatrik men också i HLR till barn.

   • Studieguide: S-HLR Barn - Obligatorisk läraktivitet Hel- och Halvfart Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Gruppindelning S-HLR barn Hel- och Halvfart Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Pediatrik Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Tentamensområde Fil
    353.4Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Exempel på tentamens frågor Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Övningsexempel Läkemedelsberäkning Fil
    16Kb Word 2007-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • 2004: Vårdpedagogiskt undervisningsmoment 2,5 hp

   En barnsjuksköterska skall utifrån barnet och dess närståendes behov systematiskt prioritera, samordna och utveckla omvårdnads- och vårdinsatser. Barnsjuksköterskans kompetens omfattar till exempel att individuellt och i grupp stödja och vid behov utbilda barnet och dess närstående. I barnsjuksköterskans kompetens ingår också att undervisa såväl friska som sjuka barn och dess närstående i hälsofrämjande och förebyggande egenvård (Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska, 2008).

   • Studieguide: Hälsovägledningsplan-undervisningsplan Bok
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
   • Forum: Undervisningsplan Halvfart
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Halvfart
   • Granskning av undervisningsplan Sida
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Kursvärdering

   Vi erbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Din utvärdering är värdefull för utbildningen. Kursvärderingen kommer att skickas ut vid kursslut till din LU student e-postadress.