Innehåll

 • Covid-19 läkarprogrammet

  På denna sida samlas information för läkarprogrammet rörande Covid-19.

  Lunds universitets information till kursansvariga
  Här finns sammanställt information till kursansvariga och motsvarande med information om vad man kan göra om studenter har insjuknat i Covid-19.


  Information från Medicinska fakulteten rörande utbildning och Covid-19 finns här.
  Information från Lunds universitet rörande utbildning och Covid-19 finns här.

 • Ditt agerande på fritiden kan påverka patienternas hälsa och dina studier

  Som läkarstudent befinner du dig i två miljöer – studentliv och sjukvård – där smittspridningen i båda fallen är större än i samhället i stort. Genom att föra smitta mellan dessa miljöer kan du därför komma att bidra till en förstärkning av smittspridningen. Det är särskilt olyckligt om du tar med dig Covid-19 till sjukvården och smittar patienter. Det kan få tragiska konsekvenser för deras liv och hälsa.

   

  Ditt agerande på fritiden, till exempel deltagande på fester där ni inte håller avstånd eller resor till miljöer där det sprids Covid-19 och där man inte kan hålla distans, kan också göra att vi på grund av smittspridningsrisk tvingas ställa in undervisningsmoment för dig och dina kurskamrater. Det finns då en risk att ni inte kan bli klara med kursen i tid. Erfarenheter från våren pekar ut skidorter som sådana möjliga riskmiljöer.

   

  Vi uppmanar dig därför att särskilt tänka på:

  -undvik fester och andra tillställningar där ni inte håller avstånd

  -gör inga icke-nödvändiga resor där du inte kan hålla avstånd till andra människor


  Om du har haft kontakt med Covid-positiv person eller deltar i smittspårning – var ytterst noggrann med att alltid hålla avstånd till andra personer. Risken att du smittar andra är i detta fall större än vanligt.


  • Håll avstånd och tänk på din handhygien!

   Det är viktigt att vi håller avstånd. 

   Vi har därför möblerat om i våra lokaler och tagit bort stolar för att vi ska kunna hålla avstånd till varandra. Låt stolarna stå så och flytta dem inte närmre varandra!

   Tänk på att hålla avstånd när ni går in och ut ur våra hus och våra undervisningslokaler. Undvik att samlas i större grupper i gemensamma ytor! När du kommer för att delta i ett undervisningsmoment gå direkt till rätt sal och sätt dig på din plats.

   Tänk också på att hålla avstånd på din fritid! Många av er kommer att vistas och verka i sjukvården med sjuka människor. Då har man ett särskilt ansvar att inte utsätta sig för smitta.

   Det ska finnas handsprit utplacerad i våra undervisningslokaler. Tänk på att tvätta dig noga med tvål och vatten och att sprita av dina händer vid behov. Vid vissa undervisningsmoment kan läraren komma att kräva att ni spritar händerna. Ni måste då följa lärarens anvisning.

   • Stanna hemma om du har symtom!

    Det är mycket viktigt att du stannar hemma om du har symtom för Covid-19. Det är djupt oprofessionellt att delta i ett undervisningsmoment eller vistas t ex på BMC eller CRC om du har symtom för Covid-19. 

    Våra lärare har blivit uppmanade att omedelbart skicka hem studenter som kommer till undervisning med Covid-19 symtom.

    • När ska jag testa mig för pågående Covid-19 infektion?

     Du ska testa dig om du har symtom för Covid-19.

     Du kan också via smittspårning uppmanas att testa dig även om du är symtomfri. Det är viktigt att du då testar dig. Om du är på klinisk placering ska du då rådgöra med ämnesansvarig ifall du ska stanna hemma från kliniken.

     • Hur testar jag mig för Covid-19?

      T6-T9 samt för T11 kurserna Klinisk medicin 5, Individ och Samhälle, och de Breddnings- och fördjupningskurser som har VIL:

      Du har möjlighet att testa dig inom sjukvården enligt samma rutiner som gäller för sjukvårdspersonal. Om du har symtom ska du kontakta
      Romana Solaja tel 040-391365 eller
      Annika Martinsson tel 0724-523364
      mellan 07.00 och 15.00 måndag-fredag
      De kommer att be dig meddela de uppgifter de behöver. Om du uppfyller kriterierna bokar de en tid vid det sjukhus som är enklast för dig att ta dig till. Tänk på att undvika kollektivtrafik och folksamlingar när du tar dig till sjukhus för att testa dig. 


      Övriga studenter på läkarprogrammet:

      Du ska beställa självtest via 1177.

      • Vad gör jag om jag testar positivt för Covid-19?

       Stanna hemma och ta hand om dig!

       Här finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur länge man ska stanna hemma.

       Om ditt Covid-19-test är positivt kommer en läkare att ta kontakt med dig. Du måste följa läkarens rekommendationer.

       Det är angeläget att du meddelar kursansvarig och kursadministratör så att vi får en bild av läget vad gäller Covid-19.

       Om du är på en klinisk placering ska du också ha kontakt med din ämnesansvariga eller annan person som ansvarar för din placering.

       Här finns råd om vad du kan göra själv när du har Covid-19.

       • Vad gör jag om jag testar negativt för Covid-19 men har symtom?

        Region Skåne har fattat följande beslut för studenter på VIL (klinisk placering) som testat sig för Covid-19 och får ett negativt resultat:

        ”Om resultatet är negativt kan studenten återgå till sin placering så snart hen känner sig bättre och orkar arbeta igen. Observera att studenten inte ska arbeta om det finns risk att smitta någon med något annat luftvägsvirus. Om studenten misstänker att symtomen är uttryck för allergi kan hen börja arbeta direkt.”

        Vi har samma princip för samtliga undervisningsmoment.


        • Vad gör jag om någon jag haft nära kontakt med testas positivt för Covid-19?

         När en person testas positiv för Covid-19 inled smittspårning. Man är då intresserad av hushållskontakter (man bor i samma hushåll) och andra nära kontakter (kontakt inom 2 meter under >15 minuter).

         Smittskydd Skånes förhållningsregler finns här för hushållskontakt respektive nära kontakt till Covid-19-positiv person. Det är mycket viktigt att du följer de rekommendationerna och förhållningsreglerna. 

         Om du är på klinisk placering (T6-T9) eller på T11 för kurserna Klinisk medicin 5, Individ och samhälle och de Breddnings-och fördjupningskurser där det finns VIL:
         Du ska testa dig fem dagar efter att den du haft nära kontakt med tog sitt test. Du kan anmäla dig för testning i sjukvårdens system enligt ovan. Meddela den ämnesansvariga som tar ställning till om du kan närvara på VIL under tiden. Om man smittspårar på avdelning eller liknande kan det finnas andra rutiner och testtider. Du kommmer i så fall att få information om detta.

         Övriga kurser/terminer (T1-T5, T10 och T11 för Breddnings- och fördjupningskurser där det inte ingår VIL:
         Under 14 dagar efter att du senast hade nära kontakt med den smittade personen ska du avstå från VIL (t ex dagar på Orup eller Vårdcentral) samt undervisningsmoment där det inte går att hålla avstånd. Det gäller framför allt färdighetsträning. Om du är tveksam vad som gäller för ett särskilt undervisningsmoment kan du kontakta kursansvarig.
         Du kan delta i övriga undervisningsmoment om du är ”nära kontakt” till positiv person men du måste vara mycket noggrann med att hålla avstånd. Om du är hushållskontakt måste du hålla dig hemma från all undervisning enligt det som anges i Smittskydd Skånes riktlinjer.


         • Om jag har antikroppar mot Covid-19 virus – kan jag närvara vid undervisning om jag har symtom?

          Nej. Här följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se svar på frågan ”Vad gäller för mig som har ett positivt antikroppstest?”.

          Även om man har antikroppar så ska man fortsätta följa rekommendationerna om att stanna hemma om man har symtom, hålla avstånd och ha god handhygien.


          • Vilka regler finns om munskydd och annan skyddsutrustning?

           Läkarprogrammet följer Lunds universitets beslut att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

           Det finns inget krav på att man ska ha munskydd i universitetets lokaler eller vid programmets undervisningsmoment. Man får lov att ha munskydd men då måste man själv införskaffa munskyddet. Man måste då också ta ansvar för att munskyddet uppfyller de krav man ställer på det samt att det används på rätt sätt. Munskydd med låg kvalitet eller munskydd som används på fel sätt kan bidra till ökad smittrisk både för den som bär munskyddet och för andra.

           Inom programmet förekommer praktiska undervisningsmoment (t ex träning i undersökningsmetodik). Här efterliknas en vårdsituation. Vi kommer då att ha samma krav på skyddsutrustning som man har i sjukvården i motsvarande situation då det gäller en patient utan misstanke om pågående Covid-19-infektion. Det är därför synnerligen viktigt att du stannar hemma om du har symtom. Om man i sjukvården använder någon skyddsutrustning i motsvarande vårdsituation som undervisningsmomentet gäller, kommer programmet att tillhandahålla sådan utrustning vid undervisningsmomentet.

           När du är på VIL (klinisk placering) är det ett absolut krav att du följer de rutiner som finns på den vårdinrättning där du är placerad.

           • Om du är gravid - försiktighetsprincipen råder

            Gravida ska inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad infektion av covid-19. Detta på grund av de särskilda risker som kan kopplas till den som är gravid. Det har Arbetsmiljöverket slagit fast.

            Om du som student är gravid och har undervisning som bedrivs inom vården, kontakta din kursansvariga för dialog kring din arbetssituation.

            Läs mer om Arbetsmiljöverkets information om gravida och covid-19 här