Innehåll

 • Genomförda teoretiska kunskapsprov

  Läkarprogrammets Examinationskommitté har definierat att de senaste tre årens genomförda teoretiska kunskapsprov ska vara tillgängliga för programmets studenter via en gemensam yta. Teoretiska kunskapsprov äldre än tre år kan innehålla information och påståenden som inte längre är korrekta mot bakgrund av den snabba kunskapsutvecklingen inom medicinen. De tas därför bort. Tillgång till de tre senaste årens prov ger tillräcklig information om provens utformning till studenterna.

  För att komma åt detta krävs att du är inloggad i plattformen och registrerad i ytan. Om du upplever problem med tillgång ta kontakt med din kursadministratör.

  Om du är student som varit på studieuppehåll under en längre period alternativt inte alls är knuten till läkarprogrammet vid Lunds universitet och önskar tillgång till genomförda teoretiska kunskapsprov för exempelvis inläsning inför nytt teoretisk kunskapsprov vänligen ta kontakt med oss.

  Upphovsrätt

  Tänk på att kursmaterial som tillhandahålls på kursens hemsida eller som delas ut i samband med olika undervisningsmoment kan omfattas av upphovsrätt. Exempel på sådant material är skrivningsfrågor, handouts, PBL-fall, case, kompendier, filmer m.m. Material som omfattas av upphovsrätt får inte mångfaldigas eller göras allmänt tillgängligt utan tillstånd från upphovsmannen, alltså den som har skapat materialet. Exempel på sådant som du behöver tillstånd för är kopiering och spridning av exemplar eller publicering på internet. Kopiering för ditt privata bruk kräver inget tillstånd.   Aktuell information finns på läkarprogrammets publika sidor på vår nya lärplattform Canvas.

  Klicka här för information om teoretiska kunskapsprov.

  • Ifrågasättande enskilda frågor i samband med det teoretiska kunskapsprovet

   Här kan du ifrågasätta enskilda frågor i samband med det teoretiska kunskapsprovet (under våren 2022 enbart för Termin 4,5,11 här i Moodle)

   OBS!
   Du har 24 timmar på dig att ifrågasätta provets frågor från det att provet avslutats. För sent inkomna synpunkter eller synpunkter som skickas in på annat sätt än som angives nedan beaktas inte.

   Enbart frågor som ifrågasätts på ett välmotiverat sätt kommer att eftergranskas. Ett ifrågasättande kan bara leda till två möjliga utfall: antingen att frågan stryks från provet eller att den är kvar. En fråga kan strykas enbart om den faller inom någon av nedanstående två kategorier. Slutgiltigt beslut om strykningar fattas av examinator.

   1. Det svar som är angivet som enskilt bästa svar i facit är fel
   2. Det finns andra svarsalternativ som är likvärdiga med eller bättre än det angivna rätta svaret

   I de fall du vill ifrågasätta en fråga, ska du fylla i formuläret nedan.

   Våren 2022: Ifrågasättande för Termin 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 via formulär "LÄK ifrågasättande TKP" i QPS (dvs inte här i Moodle)

   Instruktioner:

   • Logga in i Moodle
   • Välj det aktuella provet/termin nedan
   • Tryck på fliken "Ny post"
   • Fyll i alla obligatoriska fält - följ instruktionerna under varje punkt
   • Tryck på "Spara och visa"
    (Om du har problem med att komma åt formuläret nedan ta kontakt med emma_b.larsson@med.lu.se)