Innehåll

 • Grundläggande utbildningsinformation

  Studierna baseras på halvtidsstudier. Omfattningen av studierna styrs av kursplanernas studiemål och innehåll. Studierna baseras på din aktiva inlärning där kunskapsinhämtning i hög grad bygger på självstudier.

  Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge dig förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att kritisk följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser. 

  Du skall utveckla din vetenskapliga förmåga kontinuerligt under utbildningen genom att söka och granska vetenskapliga artiklar samt avhandlingar.

  Schema och information publiceras fortlöpande i lärplattformen Moodle. Informationsutbyte med kursansvariga förekommer kontinuerligt. Studenterna som inte deltar vid informationstillfällen ansvarar själv för att inhämta missad information.

  • Språk & skrivande

   Litteratur finns tillgänglig på Medicinska fakultetens bibliotek där du som student också har möjlighet att ställa frågor om artikelsökning.

  • Kursvärdering

   Efter varje kurs sker en skriftlig utvärdering som ligger till grund för framtida förbättringsarbete av kursen. Kursvärderingarna mailas till den epostadress du uppgett i Ladok. De blir tillgängliga vid kursslut.