Innehåll

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp med start hösten 2016

  Kurstid 180219-180323

 • Introduktion

  Välkommen till kursen ”Människan i ett livscykelperspektiv”. I kursen ska du fördjupa dig och reflektera över faktorer som påverkar hälsa och ohälsa genom livet. En röd tråd genom kusren är kopplingen till den periradiografiska processen som ibland är tydlig och som ibland kräver att du och dina kursare reflekterar över kopplingen i ett vidare perspektiv. Repetera vad de periradiografisak processen innebär och kom ihåg att se en persons vårdförlopp som en kedja, där en röntgenundersökning kan spela en viktig roll.

  I kursen kommer du introduceras den normala graviditeten och förlossningen. Inom området barn så kommer det dels handla om barns och ungdomars psykosociala utveckling med koppling till utvecklingsteorier och dels barnets position i världen/samhället. Utöver detta ingår också kännetecken och hantering av de vanligaste förekommande sjukdomstillstånden bland barn. Dessutom kommer uppmärksamhet ägnas konkret åt barnet i den periradiografiska processen genom en gästföreläsning av en forskare tillika röntgensjuksköterska samt en föreläsning om det nyfödad barnet i den periradiografiska processen. Slutligen berörs barn som far illa bland exempelvis genom misshandel och hur du som kommande röntgensjuksköterska kan upptäcka och agera.

  För den vuxna människan är begreppet hälsa utgångspunkten. Det kommer dels handla hälsa och ohälsa är på en individnivå. Sen kommer även globala hållbarhetsmål liksom folkhälsa introduceras. I just folkhälsa kommer en fördjupning ske genom Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder vad gäller kost, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Vidare kommer du inom området psykisk ohälsa introduceras i några av de vanligaste psykiatriska tillstånden. En introduktion till vuxna som utsätts för våld ges också där du som blivande röntgensjuksköterska kan få kunskap om hur du kan förhålla dig till detta i ditt kommande arbete.

  Slutet av kursen omfattar den åldrande människan dvs. personer som är över 65 år. Det kommer dels handla om det normala åldrandet och den åldrande populationen och dels det sjukliga åldrandet. Särskilt fokus ägnas åt demenssjukdomar och hur äldre personer med demenssjukdom kan bemötas i samband med röntgenundersökningar.      

  Kursplanen styr innehållet i kursen. Utifrån ett övergripande perspektiv ska du efter genomgången kurs kunna visa på färdighet och förmåga att:

  • Planera den periradiografiska processen utifrån människan i ett livscykelperspektiv i samband med hälsa respektive ohälsa,
  • Reflektera runt bemötande, information och omvårdnad utifrån människan i ett livscykelperspektiv och relatera till den periradiografiska processen.

  Varje kurstema har en egen kursbok (grön bok-ikon) där du kan läsa om aktuella kursmål relaterat till kunskap och förståelse, examinationer, ev. instruktioner för examinationer och rekommenderad litteratur. Läraktiviteterna i kursen bygger på föreläsningar, grupparbete och egna studier. Examinationsuppgifterna varierar från enskild salstentamen, hemtentamen till muntlig redovisning i grupp och enskilt i seminarieform.    


  • Vuxnas hälsa och ohälsa 2,5 hp

   • Forum för grupparbete vuxnas hälsa och ohälsa
    Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter och lärare
   • Mall för tavelmodell Fil
    30Kb Word-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och alla lärare
   • PowerPoint för muntlig presentation Fil
    840.2Kb PowerPoint 2007-presentation
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och alla lärare
   • Bedömningskriterier skriftligt arbete vuxna Fil
    313Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och alla lärare
   • Bedömningskriterier muntlig framställning vuxna Fil
    215.3Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och alla lärare
  • Psykisk ohälsa- vård och omvårdnad 1,5 hp

   • Artikel Ormel et al. Fil
    125.9Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och alla lärare
   • Artikel Wittchen et al. Fil
    317.4Kb PDF-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter och alla lärare
   • Hemtentamen psykisk ohälsa Fil
    19.7Kb Word 2007-dokument
    Begränsad Endast tillgängligt om
    • du tillhör grupp Alla studenter och alla lärare
    • Det är före den 16 mars 2018, 16:00
  • Kursvärdering

   Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter.

   Kursvärderingen är öppen 10 mars - 8 april 2018.