Innehåll

 • Allmänt


  Förlossningsvård samt postnatal vård, 7,5 hp

  Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng med start våren 2018
  Childbirth and postnatal care, Second cycle, 7,5 credits, spring 2018
  Midwifery programme, 90 ECTS, starting spring 2018

  Kurstid: 2018.04.30 - 2018.06.03

   

  ”Förlossning är att lyssna”
  Vardagen är inte bara vägen till erfarenheten.
  Den är själva erfarenheten.
  I kroppen lagras erfarenheten att leva.
  Språket kommer till korta inför denna erfarenhet.
  Livet är variation, inte likhet.
  Därför handlar det inte alltid om att upptäcka fakta,
  utan om att ha rätt perspektiv. (Kopare,1992)

  Kopare, T. (1992) Föredrag vid NJF-konferensen i Köpenhamn 1992 ”Förlossning är att lyssna” Jordemodern. sid. 382

 • Tema 1 Obstetrik och obstetrisk omvårdnad 6 hp

  Barnmorskan ska självständigt kunna handlägga normal fysiologisk förlossning och eftervård. Målet med förlossningsvården är en frisk mor och ett friskt barn samt en för kvinnan positiv upplevelse av förlossningen. Dessa mål skall eftersträvas med minsta möjliga ingrepp i förlossningens förlopp men med bibehållen säkerhet för mor och barn 

  I samband med förlossningen ska barnmorskan stötta barnaföderskan, bedöma processen och föreslå den smärtlindring som behövs. Barnmorskan ska också ha förmågan att avsluta förlossning med sugklocka, utföra manuell förlossningsoperation samt identifiera och bedöma avvikelser från normala förlopp. Likaså omfattar barnmorskans verksamhet vård av det friska nyfödda barnet. Barnmorskan ska också ha förmågan att identifiera avvikelser hos det nyfödda barnet och vårda det sjuka nyfödda barnet. Barnmorskan ska även kunna identifiera och bedöma amningskomplikationer (Soc. 2006. art.nr. 2006-105-1). Målet med eftervård är att den skall främja amningen och kontakten mellan barnet och de nyblivna föräldrarna.

  Vid avvikelser från normala förlopp hos barnaföderskan eller hennes barn är barnmorskan skyldig att kontakta läkare samt att bistå denne och vidta nödvändiga åtgärder när läkare inte finns tillhands (EU-direktiv 1992:34).
  Barnmorskans arbete i förlossningsvården skall vara kvinnocentrerad, bygga på respekt för kvinnans självbestämmande och integritet, utformas i samråd med kvinnan och hennes partner för att stödja deras resurser och möta deras behov på bästa sätt (Soc., 2006. art.nr. 2006-105-1).

 • Tema 2 Neonatologi och neonatal omvårdnad 1,5 hp

  Barnet utvecklas kontinuerligt under fosterlivet, via förlossningen och vidare efter födelsen. De största förändringarna sker i samband med födelsen, då barnet lämnar den intrauterina miljön och snabbt skall anpassa sig det extrauterina livet. Andning, cirkulation och temperaturhållning är exempel på funktioner som kräver anpassning inom timmar och minuter.
  Källa: Lagercrantz  et al. (2008) Neonatologi, sid 57.

 • Denna sektion

  Kursvärdering

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursutvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Kursvärderingen kommer att vara tillgänglig i slutet av kursen.

  • SBMS13 kursvärdering teori, våren 2018 URL
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter