Innehåll

 • Allmänt

    

  Välkommen till Barnmorskeprogrammet och kursen Introduktion till reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa med fokus på graviditet och familjeplanering, 9 hp

  Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng med start våren 2018
  Reproductive, Perinatal and Sexual Health I, Second cycle, 9 ECTS, spring 2018
  Midwifery programe, 90 ECTS, starting spring 2018

  Kurstid: 2018.01.15 - 2018.02.25

                                                                   

                                                                      

 • Tema 1: Barnmorskans profession, 1hp

  Den svenska barnmorskan arbetar för kvinnors reproduktiva hälsa inom ett mycket brett verksamhetsområde. För kvinnor spelar barnmorskan en central roll i ett livscykelperspektiv från skolungdomen till den åldrande kvinnan. För män och människor med andra könsidentiteter är barnmorskan också en nyckelfigur gällande reproduktiv och sexuell hälsa. Barnmorskans arbete har stor betydelse för folkhälsan i Sverige.  Barnmorskeförbundet gav ut i 2010 en skrift som heter Visioner för vår framtid.

  Svenska barnmorskeförbundet uppdaterede i 2018 kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska från 2006 (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). Tre huvudområden är av betydelse för barnmorskans arbete: sexuell, perinatal och reproduktiv hälsa, forskning, utveckling och utbildning, ledning och organisation. 

 • Tema 2: Gynekologisk hälsa och ohälsa, 1 hp

  Barnmorskans område innefattar även gynekologisk hälso- och sjukvård. Inom barnmoskemottagningens arbete utför barnmorskan kontroller för cervixcancer inom screeningprogram för cellprovstagning. Barnmorskan arbetar med att förebygga sexuellt överförbara infektioner och verkar för ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa.

 • Tema 3: Graviditet, hälsoövervakning och föräldraskap, 3 hp

  För hälsovård under graviditet finns inom varje landsting detaljerade besöksprogram som grundar sig på aktuella nationella rekommendationer.

  Målsättningen för föräldrastödet inom Mödrahälsovården är att främja barns hälsa och utveckling genom att främja och stärka föräldraskapsutvecklingen och föräldrars förmåga att möta det väntade och nyfödda barnet (SFOG, Rapport nr 76
  Publicerad 2008, uppdaterad webbversion 2016).

 • Tema 4: Antikonception, samlevnad och sexualitet, 3 hp

  Enligt WHO:s definition är "sexuell hälsa ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet och inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet".

  Målsättningnen för Mödrahälsovården är att verka för en god sexuell och reproduktiv hälsa genom att förebygga oönskade graviditeter och ge möjlighet till ett planerat föräldraskap.

  I Sverige förskrivs den övervägande delen av alla preventivmedel av barnmorskor. Barnmorskans förskrivningsrätt innefattar preventivmedel till friska kvinnor och efter samråd med läkare till kvinnor med olika sjukdomar (SFOG Rapport nr 76
  Publicerad 2008, uppdaterad webbversion 2016).

 • Tema 5: Kvinnors livsvillkor, 1 hp

  En barnmorska måste i alla situationer där hen möter kvinnor beakta kvinnors livsvillkor. Temat beskriver både ett nationellt och internationellt nutidsperspektiv. 

  • Forum läsuppgift- våld i nära relationer/ våld mot kvinnor
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Bedömningskriterier examinationsseminarium, Kvinnors livsvillkor Fil
   24.9Kb Word 2007-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Omvårdnadshandledning

  Se instruktioner under "Gemensamt för hela utbildningen"

  • Kursvärdering

   Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Kursutvärderingen öppnas under kursens senare del.

   • SBMT10 kursvärdering teori, våren 2018 URL
    Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter