Innehåll

 • Allmänt


  Specialistsjuksköterskeprogram inriktning barnsjukvård med start vårterminen 2018
  Kurstid 2018-03-05 - 2018-04-22

  Schemat är preliminärt och senast uppdaterat 2018-03-01

   


   

 • Vetenskaplig ämnesfördjupning

  En grund i det avslutande examensarbetet är att få fördjupade kunskaper inom valda delar av huvudområdet liksom insikt i aktuell forskning inom pediatriks omvårdnad.

  • Litteraturgenomgång Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Litteraturgenomgång - Helfart
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Litteraturgenomgång - Halvfart
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Fördelning vid seminarium Ämnesfördjupning den 6 april Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Evidensbaserad vård och omvårdnad

  Evidensbaserad vård innebär att använda metoder som gör bäst nyttaför patienter och som också är kostnadseffektiva men också att använda metoder på ett korrekt sätt. Det åligger sjuksköterskor att tillämpa evidensbaserad omvårdnad vilken skall ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, Omvårdnadsteorier/modeller kan ligga till grund för omvårdnad att utvecklas/utgå från en evidensbaserad grund (Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska, 2008).

  • Evidensbaserad vård och omvårdnad Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Barns behov i barnsjukvård

  Barn kan i samband med sjukdom, behandling och sjukhusvistelse reagera känslomässigt. Deras reaktioner påverkas av t.ex. ålder, fantasi och förståelse. Barn som ges möjlighet till förberedelse inför undersökning och behandling samarbetar och hanterar upplevlesen bättre vilket skapar mindre oro och rädsla hos dem.

  • Aktivitet Barnkirurgisk-/ortopedisk fallsituation Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Fall Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Mall Fil
   20.1Kb Word 2007-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Fördelning av fall Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Fallstudie
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Fall - Halvfart
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
 • Medicinsk, Kirurgisk och akut sjukvård

  Pediatrik är läran om barnsjukdomar. För att kunna ge relevant och god medicinsk och kirurgisk vård och omvårdnad till barn med akuta och kroniska sjukdomar krävs specifik kunskap i pediatrik men också i HLR till barn.

  • S-HLR Barn - Obligatorisk läraltivitet Hel- och Halvfart Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Gruppindelning S-HLR barn Hel- och Halvfart Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Pediatrik Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • tentamensområden Fil
   197.8Kb PDF-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Exempel på tentamens frågor Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Övningsexempel Läkemedelsberäkning Fil
   16Kb Word 2007-dokument
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
 • Vårdpedagogiskt undervisningsmoment

  En barnsjuksköterska skall utifrån barnet och dess närståendes behov systematiskt prioritera, samordna och utveckla omvårdnads- och vårdinsatser. Barnsjuksköterskans kompetens omfattar till exempel att individuellt och i grupp stödja och vid behov utbilda barnet och dess närstående. I barnsjuksköterskans kompetens ingår också att undervisa såväl friska som sjuka barn och dess närstående i hälsofrämjande och förebyggande egenvård (Kompetensbeskrivning för barnsjuksköterska, 2008).

  • Aktivitet hälsovägledningsplan-undervisningsplan Bok
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Undervisningsplan
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • Granskning av undervisningsplan Sida
   Begränsad Endast tillgängligt om du tillhör grupp Alla studenter
  • FORUM: Undervisningsplan - Halvfart
   Begränsad Endast tillgängligt om Du tillhör en grupp i Alla studenter
 • Kursvärdering

  Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter. Kursutvärderingen kommer att skickas ut till din e-postadress vid kursslut.