Innehåll

 • Examination och Examinationsformer

  Examinationer inom läkarprogrammet, generella principer

  Examinationsmodellen vid Läkarprogrammet, Lunds universitet utgörs av flervalsfrågor för bedömning av kunskaper, direktobservationer av färdigheter i verklig eller simulerad miljö för bedömning av praktiska färdigheter samt en portfölj för dokumentation av den professionella och vetenskapliga utvecklingen.

   

  Skriftliga examinationer

  Det skriftliga provet utgörs av flervalsfrågor där ett alternativ som utgör det bästa svaret ska väljas. Endast ett alternativ är korrekt. Antalet frågor uppgår till cirka 120 för en 30hp kurs. Prov bedöms med betygen Godkänd respektive Underkänd. Lägsta acceptabla resultat (Minimum Pass Level) för godkänt betyg räknas ut enligt Cohens originalformel; MPL=C+0.6(P-C) där C= förväntat resultat baserat på gissning och P=resultatet för student som utgör 95:e percentilen. Vid skriftliga prov som består av olika delar ska godkänt resultat uppnås i varje del. MPL för enskilda delar ska vara lika stor eller mindre än vad som gäller för hela provet. Underkänt resultat i en del av provet innebär att provet i sin helhet är underkänt och således ska göras om i sin helhet.  Rättning sker digitalt och resultat ska i de flesta fall kunna föreligga inom tre-fem arbetsdagar. Frågor angående enskilda provuppgifter besvaras ej under tiden provet pågår. Skrivningsgenomgång anordnas i nära anslutning till provet och där bestäms eventuella strykningar av felaktiga eller oklara frågor. Nytt flervalsprov med samma antal frågor som det ordinarie erbjuds inom 4-6 veckor efter tidpunkten för det ordinarie provet, förutom efter de prov som ges i juni då omprovet läggs i augusti. Det finns inga begränsningar av antalet provtillfällen avseende det skriftliga kunskapsprovet. Vid skriftligt omprov gäller samma gräns för godkänt resultat som vid det ordinarie provet, angivet i % av den totala poängsumman.


  Mer information: Instruktion angående hanteringen av protester mot enskilda frågor

   

  Examination av praktiska färdigheter

  När det gäller praktiska kliniska färdigheter sker bedömningen samlat i en OSCE (Objective Structured Clinical Observation) där en rad färdigheter prövas samlat eller fortlöpande under kursen enligt DOPS modellen (Directly Observed Procedural Skills). OSCE bedöms i sin helhet med betyget Godkänd eller Underkänd, i enlighet med i förväg fastställda kriterier. Underkänt prov ska göras om i sin helhet. Nytt provtillfälle erbjuds inom 4-6 veckor efter det ordinarie, förutom efter de prov som ges i juni då omprovet läggs i augusti. OSCE räknas som en särskilt resurskrävande examinationsform varför antalet provtillfällen är begränsat till fyra. Om i stället de färdigheter som kursen förutsätter bedöms fortlöpande får vid underkänt resultat förnyad bedömning av underkända färdigheter göras tills godkänt resultat uppnås. Här föreligger ingen begränsning av antalet bedömningstillfällen.

   

  Kursportfölj

  Övriga komponenter av den professionella och vetenskapliga skickligheten och utvecklingen värderas genom skriftlig dokumentation av en rad olika bedömningar, reflektioner och intyg som samlas i en portfölj som studenten ansvarar för. Innehållet i portföljen anges i kursplanen och bedöms av examinator i samverkan med lärare och handledare. Brister ska kompletteras innan portföljen godkänns. När det gäller Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är antalet tillfällen begränsat till två.

   

  Examensarbeten

  Examensarbetet bedöms i enlighet med särskilda kriterier. Examensarbetet bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Vid Underkänt resultat prövas i första hand möjligheten av komplettering.


  Specifik information för respektive kursers examination hittar du på respektive kurs Moodle-sida.