Innehåll

 • Allmänt

     
  Sjuksköterskeprogrammet med start vt-15
  Kurstid vecka 13-22

 • Kandidatuppsats

  I uppsatskursen sker ämnesfördjupning och fördjupning i vetenskapligt arbetssätt. Uppsatsarbetet sker under handledning. Under kursens gång anordnas arbetsseminarier. Kursen avslutas med examination av uppsatsen

 • Opponentskap och respondentskap av kandidatuppsats

 • Arbetsseminarium

  Arbetsseminariet sker ungefär efter halva kurstiden. Arbetsseminariet skall vara ett stöd under arbetets gång. Fokusering sker framför allt på metod- och resultatavsnitt. Här ges möjlighet till återkoppling på arbetet från examinator, handledare och kurskamrater samt även möjlighet att diskutera olika idéer och möjligheter. Genom detta effektiviseras handledningsprocessen och det blir ett närmare samarbete mellan examinator, handledare och student. 

  • Interprofessionellt lärande

   Samverkansdag

   • Kursvärdering

    Vi inbjuder dig som studerande att delta i en kursvärderingsenkät. Underlaget kommer att analyseras i relation till kursmål och den studerandes läraktiviteter.