Innehåll

 • Allmänt  Välkommen till Specialistsjuksköterskeprogrammet
  med inriktning operationssjukvård, 60 hp med start hösten 2016!

  Programtid: 2016.08.29 - 2017.06.04, helfart 2 terminer

  Terminstider:
  Ht-16 2016.08.29 – 2017.01.15
  Vt-17 2017.01.16 – 2017.06.04

  Omfattningen av studierna styrs av kursplanernas studiemål och innehåll. Studierna baseras på den studerandes aktiva inlärning där kunskapsinhämtning i hög grad bygger på självstudier.

  Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge den studerande förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att kritisk följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser. 

  Studenten skall utveckla sin vetenskapliga förmåga kontinuerligt under utbildningen genom att söka och granska vetenskapliga artiklar samt avhandlingar.

   

 • Denna sektion

  Resurspersoner

  Kurs- och Inriktningsansvarig

  Kursansvarig lärare                                                                                                                                                                                                           

  Sofia Hemle Jerntorp

  Tel 046-2221830

  sofia.hemle_jerntorp@med.lu.se                                                                                                      

  Examinator                                                                                                                                                                                                                               

  Birgitta Åkesdotter Gustafsson

  Tel 046-2221922

  birgitta_a.gustafsson@med.lu.se

  Programdirektör

  Karin Björkman Björkelund
  Tel 046-2221854
  karin.bjorkman_bjorkelund@med.lu.se

  Studievägledning
  Camilla Sjölin
  Camilla.Sjolin@med.lu.se
  BMC F11, Sölvegatan 19
  Tel. 046-222 79 82

  Antagning och reservantagning
  Lotta Anderberg Håkansson
  Tel 046-2223202
  lotta.anderberg_hakansson@med.lu.se

  Utbildningsadministratör 
  Kathryn Wellbaum
  Tel 046-2223126
  kathryn.wellbaum@med.lu.se

  Praktikplatsplanerare
  Lena Hagman
  046-2221845
  lena.hagman@med.lu.se

  • Arbets- och studieformer

   Obligatoriska moment är basgruppsträffar, seminarier, färdighetsträning samt inlämning av grupp och individuella skriftliga uppgifter.  Vid frånvaro skall den studerande själv presentera en återhämtningsplan som skall godkännas av kursansvarig lärare. 

   Studierna baseras på heltidsstudier (40h/vecka motsvarar 1,5hp). Litteratur finns tillgänglig på Medicinska fakultetens bibliotek där artikelsökning också kan genomföras.

   . 

  • Kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar

   Uppgiften ingår både som enskild uppgift eller i basgrupp.

   Basgruppen skall söka, läsa och granska vetenskapliga artiklar samt diskutera tillgångar och brister för varje artikel.

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VfU)

   Den verksamhetsförlagda utbildningen, vfu, genomförs på operationsavdelningar inom olika specialkirurgiska områden. Syftet med vfu är att studerande ges möjlighet att lära sig utöva den kunskaper inom den kommande professionen tillsammans med yrkeshandledare. Vfu innbär ett kontinuerligt samspel mellan teoretisk- och kliniska kunskap.
   På operationsavdelningarna finns en ansvarig utbildningsansvarig handledare som är specialistsjuksköterska inom operationssjukvård. Vfu platser finns på samtliga sjukhus inom Region Skåne och beställs av Enheten för verksamhetsförlagd utbildning, student kan ej beställa plats själv.
   Studenten ska enligt gällande avtal mellan Lunds Universitet och Region Skåne få skriftlig information/introduktionsbrev från kliniken före påbörjad verksamhetsförlagd utbildning. Om sådan information ej erhålls får studenten själv ta kontakt med avdelningen. Ett introduktions- och planeringssamtal mellan ansvarig handledare och student ska genomföras inledningsvis då studenten även bidrar med sina nedskrivna personliga mål. Studerande gör i samråd med sin handledare och avdelning upp sitt schema motsvarande minst 32 timmar/vecka, obekväm arbetstid kan förekomma. Utöver detta kan föreläsningar och vårdseminarier förekomma.

    

   UTVÄRDERING/BEDÖMNING
   Studenten ska kontinuerligt utvärdera sin inhämtade kunskaper mot sina personliga mål och kursmål tillsammans med handaledare. Hel och halvtidsbedömning ska göras enligt bedömningsformulär i samråd med student och handledare och ska signeras av båda. Vid hel- eller halvtidsbedömning varje vfu placering medverkar lärare från universitetet vid bedömningen. Vid eventuell tveksamhet vid halvtidsbedömning skall kursansvarig lärare kontaktas och en åtgärdsplan upprättas.

   Om student blir underkänd vid slutbedömning skall samtal genomföras med studenten, kursansvarig och handledare/utbildningsansvarig. Kursansvarig kontaktar även studievägledare. Uppföljning eller examination av kliniska uppgifter görs av kursansvarig.

   FRÅNVARO - ÅTERTAGANDE
   Frånvaro ska tas igen snarast i samråd med handledare.