Innehåll

 • Certificate of International Merits (CIM)

   

   

  Certificate of International Merits ger dig en unik möjlighet att stärka din akademiska, personliga och professionella utveckling. Genom att delta i olika internationella aktiviteter under din utbildning samlar du meriter som leder fram till ett Certificate of International Merits. Intyget utfärdas vid sidan av din examen och skrivs in i ditt examensbevis.

  • Delta i minst 3 olika typer av aktiviteter
  • Ladda upp närvarobevis (obligatoriskt)
  • Skriv reflektioner efter dina aktiviteter som hjälp till slutrapporten (frivilligt)
  • Under din sista termin: anmäl att du är klar, ladda upp en aktivitetslista och slutrapport
  • Presentera ditt CIM (muntlig presentation, film, poster)

  Läs mer om CIM på Studentwebben

  The Certificate of International Merits gives you a unique opportunity to strengthen your academic, personal and professional development. By participating in various international activities during your programme, you collect and highlight merits that lead to a Certificate of International Merits. The certificate is issued alongside your degree and is reported into your Degree Certificate.

  • Participate in a minimum of 3 different type of activities
  • Upload certificate of attendance (mandatory)
  • Write reflections from your activities (optional)
  • In your final semester: let us know your done, upload a list of your activities and a final report
  • Present your CIM (oral presentation, film, poster)

  Read more about CIM on the Student Web

 • CIM-presentationer VT20

  Här finner du terminens CIM-presentationer.

  Om du tar del av sex presentationer räknas det som 1/3 CIM-aktivitet. Du kan ladda upp en kort reflektion i reflektionsmappen istället för närvarobevis.

 • Anmälan till höstens CIM ceremoni/Kväll med internationella möjligheter

  Kväll med internationella möjligheter- CIM ceremoni:

  Höstens CIM-presentationer kommer att göras helt virtuellt pga situationen med covid-19. Du kommer att kunna göra en PowerPoint-presentation, en film eller en podd utifrån olika teman som du laddar upp på Moodle. Deadline för att lämna in presentationen är 15 december. I dokumentet nedan finner du mer utförliga instruktioner.


  Anmäl dig för att presentera ditt CIM här!

  Deadline är 23 november- då ska även närvarobevis för samtliga aktiviteter vara uppladdade på Moodle samt slutrapporten vara inlämnad. 

  Har du aktiviteter kvar utomlands som du vill ha med i ditt CIM- kontakta din internationella koordinator.

  • Meritportfölj

   Begränsad Endast tillgängligt om Aktiviteten Registrering Steg 2 markeras som genomförd

   Den digitala meritportföljen hjälper dig att samla dina aktiviteter (minst 3)

   Du måste säkerställa att det finns dokumentation på din närvaro. Om du går på föreläsningar, deltar i workshop eller liknande kan du t.ex. be läraren/föreläsaren att skriva under programmet/schemat. Om det inte går att få en namnteckning kan du använda en digital bild som intygar att du var närvarande (ta en selfie som visar aktiviteten du deltar i). Om du går en kurs eller deltar i en konferens får du normalt någon form av diplom/kursbevis med ditt namn på.

   Ladda upp intyget eller bilden i din digitala meritportfölj. Tänk på att vissa aktiviteter kräver att du deltar flera gånger (t.ex. internationella föreläsningar) – du behöver gå på minst tre för att kunna räkna detta som en hemaktivitet.


   The digital portfolio of merits helps you collect your international activities (minimum 3)

   You must document your attendance. If you attend a lecture, workshop or similar you can do so, for example, by asking the teacher/lecturer to sign the programme/agenda. If it is not possible to get a signature you can use a digital image that confirms your attendance. (Take a selfie that proves your participation in the activity.) If you attend a course or a conference or similar it is normally possible to get some kind of diploma/certificate with your name on it.

   Upload your proof of attendance in your digital portfolio of merits. Note that some activities require participation more than once (e.g. international lectures - you need to participate in at least three in order to count this as a home activity).


  • Rapport, presentation och ansökan om certifikat

   Begränsad Endast tillgängligt om Aktiviteten Registrering Steg 2 markeras som genomförd

   Instruktioner 

   1. När du har minst tre aktiviteter och är redo att presentera dina erfarenheter ska du kontrollera så att du har laddat upp dina närvarobevis, skriva slutrapport och anmäla dig för att presentera vid Kväll för Internationella möjligheter, eller vid annat tillfälle om behov finns.

   2. Efter deadline granskas din rapport och när du får information om att din rapport är godkänd kan du förbereda din presentation. Du kan även välja att göra en alternativ presentation om du inte har möjlighet att närvara vid detta tillfälle, se instruktioner i dokumentet nedan. Du kan till exempel göra en film, anordna ett informationstillfälle för andra studenter eller vara med på ett Teachers Connect-möte och redovisa. Du kan även komma med egna förslag på hur du kan presentera dina aktiviteter muntligt. Kontakta din internationella koordinator för att stämma av.

   3. Presentation av ditt CIM görs i april eller november, beroende på när du tar examen. Sättet att presentera kan variera beroende på hur många som går upp samtidigt.


   Instructions

   1. When you have at least three activities and you're ready to present your experiences, you should control that you have uploaded your proof of presence, write the final report and sign up to present at the Evening for International opportunities, or at an other occasion if needed.

   2. After the deadline, your report will be reviewed and you will receive information once your report is approved. You may then prepare your presentation. You can also choose to make an alternative presentation if you are unable to attend this event. For example, you can make a movie, organize an information opportunity for other students, or attend a Teachers Connect meeting and present. You are also welcome to make your own suggestions on how to present your activities orally. Please see instructions in the document below, and contact your international coordinator to discuss it further.

   3. Presentation of your CIM will be done in April or November, depending on when you graduate. The way to present may vary depending on how many students plan to present their CIM at the specific event.

  • Reflektioner- frivilligt (obligatoriskt om du inte har närvarobevis)

   Här kan du ladda upp dina reflektioner 

   Om du vill kan du ladda upp ett enkelt dokument med dina reflektioner efter varje genomförd aktivitet. Om du inte fått något närvarobevis så ska du skriva en reflektion om aktiviteten.  Använd dig av följande frågor både när du tar ställning till om en aktivitet kan räknas med i CIM och när du skriver slutrapporten.

   • Hur har deltagandet bidragit till att du fått ett ökat globalt perspektiv i relation till din utbildning. Vad har du lärt dig kopplat till din utbildning och framtida yrke?
   • Hur kan erfarenheterna appliceras i olika interkulturella situationer?

   Reflektionsfrågorna är inte obligatoriska men du kommer ha nytta av dem eftersom du ska besvara dessa i slutrapporten under din sista termin.

   Uppload reflection on activity (optional)

   After each concluded activity, you can upload a simple document with your reflections (optional). Use the following questions (they are a requirement for the final report).

   • How has your participation contributed to an expansion of your global perspective in relation to your education. What have you learnt in relation to your education and your future profession?
   • How can your experiences be applied in different cross-cultural situations.


   The reflections that you upload as you go along are not compulsory but will help you write your final report. It is therefore an advantage to write in English (the final report must be in English).