BIMA43 Patobiologi och farmakologi (13,5 hp) 2020

Kursen integrerar tidigare förvärvade kunskaper inom t.ex. fysiologi, cellbiologi och kemi med patobiologi och farmakologi genom att studera några utvalda sjukdomstillstånd. Den syftar till att ge ett helhetsperspektiv på sjukdomarna och belyser behovet av en bred kunskapsbas för att kunna förklara dessa på såväl molekylär som cellulär och organnivå. Etiska frågeställningar inom ämnet berörs. Kursen ger också träning i att arbeta i grupp och i att ge och ta emot återkoppling.

Kursen inleds med en introduktion till patobiologi, farmakodynamik, farmakokinetik, farmakotoxikologi och farmakogenetik, med genomgångar av grundläggande patologiska och farmakologiska begrepp samt principerna för administration, distribution, metabolism och elimination (ADME) av läkemedel. Detta tjänar sedan som bas för kommande veckors farmakologiska inslag. Kursen fortsätter därefter med oftast veckovisa teman som syftar till att belysa ett urval av sjukdomstillstånd omfattande t.ex. autoimmunitet och inflammationstillstånd, infektionsmedicin samt invärtes medicin såsom diabetes mellitus och kardiovaskulära sjukdomar. Detta sker i ett så brett perspektiv som möjligt där aspekter såsom bakomliggande orsaker (etiologi), patogenes, symtom, diagnos, farmakologisk och icke-farmakologisk behandling, mekanismerna bakom läkemedels verkan samt etiska ställningstaganden diskuteras.

I kursen ingår även att studenten enskilt genomför ett litteraturprojekt inom ett väl avgränsat område inom patobiologi och farmakologi. Inom ramen för litteraturprojketet tränas flera av de generiska kunskaper som biomedicinare förväntas ha. Bland annat ger projektet träning i att söka, granska, värdera och sammanställa
vetenskapliga original- och översiktsartiklar. Arbetet redovisas i form av en översiktsartikel på engelska.

Kursen introducerar även aspekter som relaterar till de olika delarna i läkemedelsutveckling, från de tidigaste stadierna till kliniska prövningar och godkännande samt fortsatt uppföljning av färdigt läkemedel (drug discovery and development). Under dessa moment kommer exempelvis representanter från näringslivet genom föreläsningar och seminarier att belysa en biomedicinares roll inom läkemedelsindustrin.